Có phải Tin Lành rao giảng Tin Lành Giáo viên Sai?

Tin tốt lành của phúc âm không phải là bạn có được những thứ mà là bạn có được Chúa.

Đọc Thêm