Để tìm thêm chủ đề và chuỗi video như thế này, bắt đầu ở đây. Để tìm hiểu cách sử dụng công cụ của chúng tôi để được tư vấn, Đào tạo ở đây.
Loạt tuần này sẽ giới thiệu đàn ông đến bức tranh về sự theo đuổi “vòng tròn đầy đủ” của Đức Chúa Trời.

Chủ đề #1


Tin tưởng Chúa Giêsu như một người đàn ông

Sự thật nền tảng đầu tiên cho bất kỳ sự theo đuổi của Thiên Chúa là về làm thế nào để bắt đầu trong một mối quan hệ với anh ta.

0 comments

Chủ đề # 2


Tôn vinh Thiên Chúa như một người đàn ông

Lẽ thật nền tảng thứ hai cho bất kỳ sự theo đuổi nào của Đức Chúa Trời là về cách sống sau khi chúng ta tin cậy Chúa Jêsus vì sự cứu rỗi.

0 comments

Chủ đề #3


Giúp đỡ người khác như một người đàn ông

Làm thế nào để bạn trưởng thành trong đức tin của bạn? Kinh Thánh nói rằng nó không phải là về cách "tinh thần" bạn nhìn hay hành động, nhưng liệu bạn có yêu người đủ để giúp họ.

0 comments