Nhấp vào các chủ đề bên dưới để sử dụng loạt bài này với một nhóm hoặc người cố vấn. Tìm hiểu thêm.

Giáng sinh này, chúng tôi đang chuyển sang một số người đóng góp yêu thích của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu ý nghĩa của niềm vui, hy vọng, hòa bình, và những gì thực sự xảy ra Giáng sinh đầu tiên.

Chủ đề #1


True Christmas: Joy

Có ít nhất bốn lý do tại sao mọi người nên trải nghiệm niềm vui Giáng sinh này.

0 comments

Chủ đề #2


True Christmas: Hy vọng

Hy vọng vào dịp lễ Giáng sinh còn hơn cả một điều ước trống rỗng, vì Chúa Jêsus đã đảm bảo tương lai cho tất cả những ai tin tưởng vào Ngài.

0 comments

Chủ đề #3


True Christmas: Ánh sáng

Ánh sáng không chỉ là thứ chúng tôi treo trên cây vào dịp Giáng sinh. Ánh sáng minh họa những gì Thiên Chúa muốn làm trong cuộc sống của chúng ta.

0 comments
Theo dõi loạt bài này
Vừa mới hoàn thành xong? Biến thành một báo cáo 101 với mục sư hoặc lãnh đạo chức vụ của bạn.