Chuyển đến Câu hỏi

Câu hỏi thảo luận:

  1. Xem video cùng nhau hoặc mời ai đó tóm tắt chủ đề.
  2. Phản ứng ban đầu của bạn đối với video này là gì? Bạn có không đồng ý với bất kỳ điều đó? Điều gì đã nhảy ra khỏi bạn?
  3. Nhiệm vụ của tổ chức của bạn là gì? Tỷ lệ phần trăm nhóm của bạn có thể làm rõ điều đó?
  4. Tầm nhìn của tổ chức của bạn trong 3-5 năm tới là gì? Tỷ lệ phần trăm nhóm của bạn có thể làm rõ điều đó?
  5. Bạn cần làm gì trong lĩnh vực này, và ai cần ở quanh bàn để giúp đỡ?
  6. Viết một bước hành động cá nhân dựa trên cuộc hội thoại này.